..Faktoring Hakkında

Faktoring Nedir? , Faktoring Hizmetleri , Faktoring İşleyişi , Faktoring Maliyeti , Neden Faktoring

Faktoring Nedir?

Faktoring, mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yoluyla bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından yönetilmesidir. Bu faktoring işlemi; faktoring şirketi, ticari borçlular (alıcılar) ve mal satan veya hizmet arz eden bir ticari işletme (satıcı) arasında gerçekleştirilir. Faktoring; FinansmanGaranti ve Tahsilat hizmetleri olarak temelde üç ayrı hizmeti bir arada sunmaktadır.

Faktoring Hizmetleri

Faktoring, sunduğu hizmetler ile ticari alacakların finansal nedenlerden dolayı ödenememe riskini üstlenir, tahsilat işlemlerini takip eder, alacakları vadesinden önce nakde dönüştürür. Böylece işletmeler başka bir kaynağa gerek duymadan Faktoring'den elde ettikleri kaynak ile düzenli nakit akışı sağlarlar.

Faktoring şirketleri "Garanti", "Tahsilat" ve "Finansman" olmak üzere üç temel hizmet sunar. Faktoring'in kapsadığı bu hizmetler, işletmelerin ihtiyaçlarına göre birlikte ya da ayrı olarak sunulabilir.

Alacak Garantisi: Faktoring şirketi, alıcı firmaların finansal nedenlerden dolayı ödeyememe riskini üstlenir. Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan, onayladığı limit dahilindeki alacaklarının %100'ünü garanti altına alır, işletmelerin ticari risklerini azaltır.

Tahsilat: Satıcı firmaların devrettiklerini alacaklar, faktoring şirketinin alacağı haline dönüşür. Tahsilatı faktoring şirketi takip eder. Tahsilat takibini faktoring şirketine devreden işletmeler sürdürülebilir ve güvenli büyüme fırsatı yakalar.

Finansman: Vadeli alacaklarını faktoring şirketine devreden satıcı firmalar, vadelerinden önce bu alacaklarının belli bir yüzdesini ön ödeme olarak kullanabilirler. Böylece alacakların nakde dönüşümü hızlanır ve işletmenin büyümesi için gerekli olan nakit herhangi bir dış kaynağa gerek olmadan ticari alacaklardan elde edilmiş olur. Faktoring, "satışlara paralel" işletme sermayesi sağlar ve firmaların satın alım gücünü arttırır.

Faktoring İşleyişi

Müşteri (satıcı), borçlu ve faktorun aynı ülkede olması halinde gerçekleştirilen faktoring işlemleridir.

Faktoring hizmetinden yararlanmak isteyen satıcı firma faktoring şirketine başvurarak gerekli bilgi ve belgeleri verir.

Faktoring şirketi gerekli incelemeleri yaptıktan sonra satıcı firmaya teklifini sunar. Bu teklifinde yapacağı hizmetleri, alacağı komisyon ve ücretleri bildirir.

Faktoring şirketi ile satıcı firma arasında sözleşme imzalanır.

Müşteri, mal veya hizmet satışından doğmuş/doğacak alacaklarını faktora yazılı bildirir. Fatura ve/veya alacağı tevsik eden evrakın bir kopyasını da faktoring şirketine gönderir.

Müşteri, alacak bildirim yazısı ve alacağı tevsik eden evrakla birlikte, ödeme vasıtalarını (çek, senet vb.) Faktor'a usulüne uygun olarak devir ve teslime yükümlüdür. Faktor, ihtiyaç halinde müşteriden ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir.

Müşterinin talebine göre faktoring sözleşmesi çerçevesinde faktor tarafından ön ödeme yapılabilir.

Faktoring şirketi dilerse, kendisine temlik edilen alacakların tahsilatını beklemeksizin kullandırdığı ön ödeme ve ferilerini (faiz, ücret, komisyon) geri çağırabilir ya da müşteri vadeyi beklemeden de alacak tutarını ödeyebilir.

Temlik konusu alacakların tahsilatı şu şekillerde gerçekleşebilir:

Alacak, vadesinde borçlu tarafından Faktoring kuruluşuna nakit veya diğer şekillerde (çek, senet poliçe vb) ödenir.

Müşteri tarafından faktora devir ve teslim edilen ödeme vasıtaları (çek, senet, poliçe vs.) tahsilatı ile ödenir.

İstisnai durumlarda müşteri tarafından da faktora ödeme yapılabilir.

Faktoring ücreti, komisyonu, masrafları faktor tarafından yapılan anlaşmaya göre müşteri ve/veya borçludan tahsil edilebilir.

Faktor, alacakların tahsilatını müteakip, müşteri ile yaptığı anlaşmaya göre, müşterinin borçları düşüldükten sonra, faktoring işlemlerinden artabilecek bakiyeyi müşteriye öder.

Faktoring Maliyeti

Faktoring sözleşmesi ile şirketlere sunulan alacak-tahsilat-nakit yönetimi hizmetleri karşılığında müşteriye iki farklı maliyet yansıtılır. Birincisi faktoring komisyonu, ikincisi ise faktoring ücretidir.

Faktoring Komisyonu: Faktoring şirketi kredi istihbarat araştırması, risk, alacak hesaplarının tutulması ve tahsilatı hizmetleri karşılığında temlik edilen fatura tutarı üzerinden % 0.5 - %2.5 oranı arasında komisyon alır. Bu işlem faktoring işlemi yapılırken ödemeden mahsup edilir. Müşteriye fatura edilir.

Faktoring Ücreti : Faktoring şirketi tarafından, ödeme tarihinden tahsilata kadar geçen süre için uygulanan ve ekonomik koşullara göre belirlenen faiz oranıdır. Faktoring ücreti, alacak tutarı, gün ve faiz oranı üzerinden hesaplanır ödemeden mahsup edilir ve müşteriye fatura edilir.

Neden Faktoring

Satıcının rekabet gücü artar, yeni pazarlara girme olanağı yaratır.

Alacaklar uzman kuruluşlarca yönetilir.

Düzenli nakit akışı sağlar.

Alternatif kaynak yaratır.

Aşırı kaynak kullanımı engellenir.

Ekonominin kayıt altına alınmasını teşvik eder.

Kredi değerliliği artar.

Zaman ve gider tasarrufu sağlar